انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته - آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
نام کاربری واژه رمز باید بسپار

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

هسته اوليه انجمن صنفي شركتهاي حملونقل ريلي و خدمات وابسته در سنوات نه چندان دور توسط حدود (11) شركت بخش خصوصي كه عمدتاً راهبري قطارهاي مسافري و يا ارائه خدمات وابسته به آن را عهدهدار بودند شكل گرفت.

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۱۸:۴۲1740 مرتبه خوانده شدهمنتشر شده در شاخه: سیستم های حمل و نقل باری و ترانزیت
قسمت اول - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض

فصل اول - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض
ماده 1 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده 2 قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می شود.
ماده 2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده 2 قانون امور گمرکی بدون توجه به خوبی یا بدی یا نو مستعمل بودن کالا تمام و کمال دریافت می گردد مگر در مواردی که موضوع مشمول ماده 50 قانون امور گمرکی باشد که در آن صورت اگر صاحب کالا در خواست نماید طبق ماده مزبور رفتار خواهد شد.
در خواست صاحب کالا برای تفکیک یا واگذاری بلاعوض یا تخمین میزان تخفیف باید کتبی باشد. تفکیک قسمت سالم از قسمت فاسد و واگذاری قسمت فاسد به گمرک با حضور رییس گمرک مربوط و نظارت ماموران گمرک و با تنظیم صورت مجلس که به امضای صاحب کالا و ماموران مربوط خواهد رسید صورت می گیرد.
اگر تفکیک قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد و یا موجب فساد و تباهی بیشتر کالا گردد گمرک می تواند با معاینه کالا و رسیدگی به اسناد آن و با تنظیم صورت مجلس مشروح ، ارزش کالا به وضع موجود و در حین ترخیص و تفاوت آن را بابهای تمام شده کالا سالم (ارزش سیف کالا به اضافه وجوهی که به ترخیص قطعی آن تعلق می گردد)تعیین نموده و به نسبت فساد تباهی وارده به آن کالا با اجازه و موافقت قبلی اداره کل گمرک در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی (به استثنای باربری ) تخفیف دهد.در اینگونه موارد باید بهای تمام شده و ارزش کالا در حین ترخیص با علت اختلاف در متن اسناد گمرکی قید گردد.
اگر در خواست صاحب کالا برای اعاده کالا به خارج باشد طبق مفاد فصل مربوط به کالای مرجوعی این آیین نامه رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - کالایی که در مدت توقف در انبارهای موضوع ماده 47 قانون امور گمرکی ضایع یا فاسد شده باشد مشمول مقررات این ماده نبوده و وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می گردد کلا دریافت می شود.
تبصره 2 - کالایی که به ترتیب ترانزیت داخلی غیر اداری از یک گمرک به گمرک دیگری حمل می شود هر گاه در حین عمل ضایع یا فاسد شود مشمول مقررات این ماده نبوده و وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می گیرد کلا دریافت می شود.
ولی کالایی که تحت ترانزیت داخلی اداری حمل می گردد اگر در حین حمل ضایع و فاسد شود صاحب کالا می تواند از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 3 - در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض یا هر یک از این وجوه از روی وزن دریافت می شود وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزیع تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه گاه و نظایر آن ) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:
1 - برای شیشه جام در صندوقهای مشبک (قفسه ) بیست درصد وزن با ظرف .
2 - برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف .
3 - بری شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف .
4 - برای مواد نسجی و اشیا ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف .
5 - برای مواد نسجی و اشیا ساخته شده از آن در کارتن هشت درصد وزن با ظرف .
6 - برای مواد نسجی و اشیا ساخته شده از آن در سایر لفاف ها سه درصد وزن با ظرف .
7 - برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف دیگر از چوبی یا فلزی وارد می شود پانزده درصد وزن با ظرف .
8 - برای کالایی که جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفافهای پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف .
اوراق تقریبی مذکور در بندهای یک تا هشت بالا شامل لفافهایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه و غیره (جز در مورد شیشه جام ) نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالایی که به طور فله (بدون ظرف ) وارد می شود پذیرفته نمی شود بلکه برای این دو مورد همیشه وزن
خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.
فصل دوم - هزینه های گمرکی و موارد مصرف آنها بخش اول - انبارداری
ماده 4 - از کالای وارده به کشور و کابوتاژی و صادره از کشور که در اماکن گمرکی گذارده شود هزینه انبارداری به میزان تعیین شده در تصویبنامه هیات وزیران دریافت می شود. این هزینه از تاریخ روز شانزدهم تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست ) یا بارنامه حمل و یا تاریخ صدور قبض انبار احتساب و دریافت می گردد و در هر حال قبل از روز دهم تخلیه کالا در اماکن گمرکی دریافت نخواهد شد.
اداره کل گمرک یا سازمان بنادر و کشتیرانی هر موقع که لازم تشخیص دهند می توانند نرخ انبارداری اماکن و انبارهای تحت نظر خود را در هر گمرک مقتضی بدانند با موافقت وزیر دارایی و با نشر آگهی حداکثر تا 50 درصد تقلیل یا افزایش دهند.
تبصره 1 - کالای وارده به اماکن گمرکی در مواردی که مشمول مفاد مقررات ماده 21 قانون امور گمرکی باشد از پرداخت انبارداری معاف خواهد بود.
تبصره 2 - در احتساب هزینه انبارداری ارقام کمتر از ده کیلوگرم ده کیلوگرم تمام محسوب می شود.
تبصره 3 - منظور از روز اظهار روزی است که صاحب کالا با توجه به منظورهای مندرج در ماده 19 قانون امور گمرکی طبق اظهار خود وجوهی را که به ترخیص کالا تعلق می گیرد به صندوق پرداخته باشد . روز اظهار نیز جزو ایام توقف کالا در اماکن گمرکی منظور و محسوب می شود. برای روزهایی که کالا بعد از روز اظهار به منظور رسیدگی و انجام تشریفات ارزیابی در اماکن گمرکی می ماند انبارداری تعلق نمی گیرد مگر اینکه توقف در اثر بروز اختلاف و عدم مراجعه صاحب کالا برای پرداخت تفاوت و جریمه و انجام
کار مربوط از قبیل تفکیک اظهارنامه و غیره باشد که در این صورت انبارداری از روز تعلق تا روز خروج کالا از گمرک محاسبه و در یافت خواهد شد. برای روزهای فاصله بین روز اظهار و روزی که عمل ارزیابی اظهارنامه خاتمه یافته و به امضای رییس سرویس ارزیابی مربوط رسیده باشد انبارداری دریافت نخواهد
شد.
هرگاه بعد از خاتمه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وقت و وسائل بیرون بردن کالا کافی نبوده و تمام یا مقداری از آن در اماکن گمرکی باقی بماند به شرط اینکه صاحب کالا کالا را فردای آن روز ( و اگر تعطیل باشد روز بعد از تعطیل ) کلا از اماکن گمرکی خارج کند هزینه انبارداری برای مدت مزبور مطالبه نمی شود . در نقاطی که به واسطه تراکم کار و یا فراهم نبودن وسیله و جهات موجه دیگر خارج کردن کالا در مهلت مقرر بالا مقدور نباشد این مهلت با تشخیص رییس اداره گمرک یا بندر محل تا پانزده روز قابل تمدید خواهد بود و اگر کالا در انقضای مهلت تعیین شده از اماکن گمرکی خارج نشود انبارداری کالا برای تمام مدت محاسبه و وصول می شود.
تبصره 4 - انتقال کالا به ترتیب ترانزیت داخلی از یک گمرک به گمرک دیگر تغییری در طرز احتساب هزینه انبارداری و تاریخ تعلق آن نخواهد داد به عبارت دیگر گمرکی که کالا از آنجا ترخیص قطعی می شود انبارداری از روز تعلق تا روز اظهار را احتساب و دریافت خواهد کرد و اگر قبلا در گمرک ورودی در موقع صدورپروانه ترانزیت داخلی وجهی به عنوان انبارداری دریافت شده باشدازآن کاسته و مانده دریافت می شود.
برای مدتی که کالا ترانزیت داخلی در بین راه خواهد بود انبارداری دریافت می شود.
تبصره 5 - به اداره کل گمرک اجازه داده می شود از محل درآمد انبارداری ه وصول و در حساب مخصوص در خزانه متمرکز می شود بر اساس بودجه تنظیمی که تصویب وزیر دارایی رسیده باشد وسائل آتش نشانی و سایر وسائل ایمنی و فاظت و نگهداری کالا و هزینه احداث و نگهداری انبارهای مورد نیاز را امین و پرداخت نماید.
تبصره 6 - منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آیین نامه نبارها و باراندازهای محصور یا غیر محصور و اسکله ها و محوطه ها و به طور لی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آنها استفاده می کنند.
بخش دوم - هزینه تخلیه و بارگیری و باربری
ماده 5 - هزینه تخلیه و بارگیری وسایط نقلیه و نقل و تحویل کالا و باز ردن و بستن و باربری بسته ها در اماکن گمرکی یا بندر و هزینه سایر عملیاتی که برای انجام تشریفات گمرکی و تحویل کالا پیش بیاید به عهده صاحبان کالا می باشد لیکن اداره کل گمرک یا سازمان نادر و کشتیرانی می توانند در هر یک از ادارات گمرکی و بنادر که مقتضی بدانند با تاسیس سرویس باربری تمام یا قسمتی از عملیات مذکور را بر عهده بگیرند و در این صورت هزینه باربری طبق نرخهایی که با رعایت نوع عملیات و میزان هزینه آنها از طرف هیات وزیران تعیین می شود از صاحبان کالا دریافت می گردد.
تبصره 1 - کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه باربری عاف است . کالای کابوتاژی در گمرکی مبدا هزینه باربری را به ماخذ معین رای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به ماخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت شد . کالایی که با موافقت گمرک در اماکن غیر گمرکی یا غیر بندری تخلیه یا تحویل شود هزینه باربری دریافت نمی گردد ولی در صورتی که قسمتی از عملیات باربری در این اماکن توسط گمرک یا بندر انجام شود بیست درصد هزینه باربری ورودی یا صدوری اخذ می گردد.
تبصره 2 - اداره گمرک یا بندر در جایی که سرویس باربری با تجهیزات لازم برای تخلیه و باربری و بارگیری در اختیار دارند نمی توانند به تقاضای اشخاص یا بنگاه هایی که می خواهند عمل تخلیه و باربری و بارگیری کالا در اماکن گمرکی و یا بندری را با وسائل اختصاصی خودشان انجام دهند (به استثنای راه آهن دولتی ایران ) ترتیب اثر دهند مگر اینکه هزینه تخلیه و باربری و بارگیری را طبق تعرفه بپردازند و مسئولیت هر گونه ضرر و زیانی را که از ناحیه باربران شخصی آنان متوجه اداره گمرک یا بندر گردد به عهده
می گیرند و در مورد حمل یکسره به داخل کشور در صورتی که عملیات باربری در اماکن گمرکی و به وسیله سرویس باربری گمرک یا بندر انجام گیرد هزینه باربری کلا و اگر قسمتی از عملیات باربری به وسیله گمرک یا بندر انجام گیرد بیست درصد و اگر هیچگونه عملیات باربری انجام نگیرد ده درصد هزینه باربری دریافت می شود.
تبصره 3 - به اداره کل گمرک یا سازمان بنادر و کشتیرانی (حسب مورد) اجازه داده می شود که در موارد لزوم تغییر نرخ هزینه عملیات تخلیه و باربری و بارگیری را در هر یک از ادارات گمرکی یا بنادر به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 4 - به اداره کل گمرک اجازه داده می شود از محل درآمد باربری که وصول می کند و در حساب مخصوص در خزانه متمرکز خواهد شد بر اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارایی می رسد نسبت به خرید و تعمیر و کرایه کلیه ماشین آلات و وسائل تسهیل باربری از قبیل جرثقیل ، لیفتراک ، کامیون و وسائط نقلیه رفت و آمد باربران و بارشماران و ماشین آلات مشابه و لوازم آنها و همچنین کرایه واگن و هزینه ایجاد خطوط مواصلاتی بین انبارها اسکله ها اقدام و بهای آن را از این محل تامین و پرداخت نماید.
بخش سوم - خدمات فوق العاده
ماده 6 - هرگاه کسی بخواهد تشریفات گمرکی کالایی کلا یا جزا در خارج از اماکن گمرکی و یا در داخل اماکن گمرکی ولی در ایام یا ساعات تعطیل انجام یابد در صورتی که در خواست او مورد موافقت گمرک یا بندر (حسب مورد) قرار گیرد باید هزینه خدمات فوق العاده را بشرحی که در تصویبنامه هیات وزیران تعیین می شود قبل از شروع به کار پرداخت کند.
تبصره - کسور یک ساعت یک ساعت محسوب می شود.
ماده 7 - در خواست انجام خدمات فوق العاده باید روی اوراق چاپی مخصوص تنظیم و به گمرک یا بندر محل (حسب مورد)تسلیم گردد و مطالب زیر در آن نوشته شده باشد:
1 - نوع خدمات .
2 - تعداد بسته .
3 - ابتدا و انتهای مدت اضافه کار.
4 - محلی که خدمت فوق العاده در آنجا باید انجام شود.
بدر خواستهای فاقد شرایط بالا ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر یک از دریچه های انبار کشتی و هر یک از واگنهای راه آهن و همچنین و هر یک از کامیونها و هر یک از درهای متعدد هر انبار مستقلا یک محل خدمت محسوب است که باید در درخواست متقاضی تصریح شود در مورد کالای صادراتی فله و یکنواخت که کنترل بارگیری آنها مستلزم مراقبت نیست بارگیری یک کشتی را ولو اینکه از دریچه های مختلف نیز انجام شود می توان یک محل خدمت محسوب داشت .
ماده 8 - برای انجام عملیات یا نظارت در عملیاتی که باید در هر یک از محلهای خدمت انجام گردد گمرک یا بندر (حسب مورد)یک گروه مستقل سه نفری یا کمتر تعیین خواهد نمود.
تبصره - اداره گمرک یا بندر (حسب مورد) اگر پیش بینی کند ساعت تقاضا شده برای انجام خدمت فوق العاده کافی نخواهد بود می تواند ضمن صدور اجازه خدمت فوق العاده به رییس گروه اختیار بدهد که از صاحب کالا تقاضای متمم با اخذ هزینه بپذیرد و رییس گروه موظف است پولی را که از این بابت وصول
می کند در اول وقت اداری روز بعد به صندوق تحویل و سوش قبض صادره را به امضای صندوق دار برساند.
ماده 9 - هرگاه تقاضاکننده پس از پرداخت هزینه خدمت فوق العاده بعللی از انجام آن صرفنظر نماید و تصمیم خود را قبل از اعزام ماموران به محل خدمت کتبا اعلام کند وجهی که به عنوان خدمت فوق العاده تادیه نموده مسترد خواهد شد در غیر این صورت وجوه دریافتی به درآمد قطعی دولت منظور و مسترد نخواهد شد.
ماده 10 - تقاضای انجام خدمت فوق العاده برای هر شخص و بنگاه یا در هر یک از محلهای مختلف باید جداگانه تسلیم شود لیکن در مورد دریچه های متعدد انبارهای یک کشتی یا درهای متعدد یک انبار و یا واگنهای متعدد یک قطار می توان یک درخواست تسلیم نمود مشروط بر اینکه در این درخواست تعداد تمام
محلهای خدمت ذکر و در ضمن آن صریحا قید گردد که خدمت فوق العاده باید در تمام آن محلها با هم یا به تدریج و به نوبت انجام شود تا گمرک یا بندر بتواند تعداد گروه های لازم برای انجام خدمت را تعیین نماید.
ماده 11 - خدماتی را که می توان انجام آن را در ایام تعطیل یا در خارج از ساعات رسمی کار به عنوان خدمات فوق العاده اجازه داد به شرح زیر است :
1 - تخلیه محمولات وسائط نقلیه زمینی و هوایی و آبی .
2 - بارگیری و خارج کردن کالا از گمرک که تشریفات گمرکی آنها قبلا انجام شده ولی به علت ضیق وقت یا زیادی کالا یا کمی وسائل بارگیری خارج کردن آنها از گمرک در ساعات اداری میسر نشده باشد. 3 - ارزیابی کالا در خارج از ساعات اداری کار مشروط بر اینکه اظهارنامه آن مرتبا تنظیم و یا طی تشریفات مقرر قبل از تعطیل اداره به دایره ارزیابی تسلیم ولی عملیات ارزیابی به علت نرسیدن نوبت یا به سبب تصادف با آخر وقت اداری صورت نگرفته باشد.
4 - سایر موارد به تشخیص رییس اداره گمرک محل خواهد بود.
ماده 12 - کارهای مشروح در زیر بدون اینکه محتاج به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری کار یا ایام و ساعات تحصیل انجام می گیرد.
پیاده کردن مسافرین و پیک و معاینه توشه و اشیا شخصی آنها و همچنین پیاده کردن کیسه های پستی و سوار کردن مسافرین و پیک و بارگیری کیسه های پستی به وسائط نقلیه مشروط بر اینکه نمایندگان موسسات کشتیرانی یا بنگاه های حمل و نقل دیگر رییس گمرک یا بندر محل را (حسب مورد) برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع خود مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک یا بندر تسلیم نمایند.
تبصره 1 - هر گاه وسائل حمل مذکور در این ماده عبارت از کشتی یا قطار راه آهن یا هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری باشد که ساعات ورود و حرکت آنها مطابق برنامه های منظمی که دارند همیشه معین و معلوم است احتیاجی به اعلام قبلی به گمرک یا بندر (حسب مورد) نخواهد بود.
اداره گمرک یا بندر (حسب مورد) ماموران کشیک به عده لازم برای مراقبت و نظارت در پیاده کردن یا سوار کردن پیک و مسافرین و کیسه های پستی برای ساعت های مقرر در برنامه های ورود و حرکت آن وسائط آماده خواهد داشت .
تبصره 2 - بارکش ها و واگنهای راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری کار به اماکن گمرکی بدون هیچ تشریفاتی وارد شوند و این در صورتی است که درخواست معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محمولات نشده و منظور فقط امانت گذاشتن موقتی به انتظار رسیدن ساعات کار اداری ، که متضمن مسئولیتی برای گمرک نگردد بوده باشد.
ماده 13 - وجوه دریافتی از بابت خدمات فوق العاده به شرح زیر واریز می گردد.
الف - وجوه دریافتی از بابت خدمات فوق العاده که در ساعات اداری در خارج از اماکن گمرکی انجام می شود(حسب مورد) بدر آمد متفرقه گمرکی یا به درآمد بندر منظور می گردد.
ب - از محل درآمد خدمات فوق العاده در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل ، آخر هر ماه فوق العاده اضافه کاری به کارمندان ذیربط برای هر ساعاتی که کار اضافی انجام داده اند مشروط بر این که از بودجه دولت برای آن مدت وجهی دریافت ننموده باشند پرداخت مازاد احتمالی به ذخیره احتیاطی منظور می گردد.
برای هر ساعت اضافه کار در روز برابر مبلغی که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار بهر کارمند یا مامور قابل پرداخت می باشد و برای هر ساعت اضافه کار در شب دو برابر مبلغ مزبور پرداخت می شود.
تبصره - ذخیره احتیاطی به ترتیب برای مصارف زیر در اختیار گمرک محل گذارده می شود.
1 - پرداخت فوق العاده اضافه کار و پول ناهار کارکنانی که در امر خدمات فوق العاده شرکت مستقیم ندارند ولی حضور آنان در محل خدمت یا اداره برای پیشرفت و سرعت کار ضروری است .
2 - در صورتی که بازهم وجهی بماند برای تهیه وسائل عمومی کار و زندگی کارمندان به نام اشیا و اموال دولتی باید به مصرف برسد.
بخش چهارم - درخواست تعرفه بندی کالا و هزینه آزمایش و تعرفه بندی
ماده 14 - هزینه آزمایش عبارت است از هزینه ای که جهت خدمات آزمایشگاهی به وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تشخیص نوع جنسی و مشخصات نمونه کالا برای تعیین تعرفه انجام می شود و بر اساس نرخهای مصوب هیات وزیران از متقاضی وصول و برای توسعه و تکمیل آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصرف می شود.
هزینه تعرفه بندی یا تعرفه بندی توام با کارشناسی عبارت است از هزینه ای که جهت تعیین تعرفه نمونه کالا و اعلام آن بر اساس نرخهای مصوب هیات وزیران از متقاضی وصول و به درآمد متفرقه گمرک منظور می شود.
بخش پنجم - هزینه بدرقه کالا
ماده 15 - در مواردی که اجازه حمل کالایی از یک نقطه به نقطه دیگر به شرطی داده شود که آن کالا در مدت حمل تا وصول به مقصد در تحت مراقبت و نظارت ماموران گمرک باشد هزینه بدرقه کالا باید از طرف درخواست کننده همزمان با تسلیم درخواست اجازه حمل به ماخذی که در تصویبنامه هیات وزیران
تعیین می گردد در مقابل اخذ رسید به صندوق گمرک مربوط پرداخت گردد و از محل این وجوه هزینه های مربوط به بدرقه کالا پرداخت می شود.
بخش ششم - هزینه مراقبت
ماده 16 - هزینه مراقبت که جز خدمات فوق العاده مندرج در بند ج ماده 2 قانون امور گمرکی محسوب می شود در انبارهای اختصاصی و انبارهای عمومی رسمی و سردخانه ها و نقاط خارج از اماکن گمرکی و همچنین برای نظارت در نقل و تحویل کالاهای انتقالی (ترانسپوردمان ) tnemedrobsnart به ماخذی که در تصویبنامه هیات وزیران تعیین می گردد در مقابل اخذ رسید به صندوق گمرک پرداخت می گردد وجوه دریافتی از این محل طبق مفاد ماده 13 این آیین نامه واریز می شود.
فصل سوم - معافیت ها
ماده 17 - برای معافیت مربوط به دربار شاهنشاهی در هر مورد اعلامیه ای حاکی از مشخصات کامل کالای وارده به امضای وزیر دربار شاهنشاهی یا شخصی که از طرف مشارالیه مجاز باشد عنوان اداره کل گمرک ارسال و اظهارنامه گمرکی به ترتیب بالا به گمرک ترخیص کننده تسلیم می شود.
ماده 18 - نسبت به کالای موضوع بند 2 از ماده 37 قانون امور گمرکی در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقتنامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف اداره کل گمرک صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام
متقاضی و انجام کلیه تشریفات مربوط خواهد بود.
ماده 19 - اسلحه و مهمات و لوازم مخابرات و مواصلات ارتش شاهنشاهی و سازمان اطلاعات و امنیت ، ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور از انجام تشریفات گمرکی و بازرسی و ارزیابی معاف بوده و ترخیص این قبیل محمولات منوط به تسلیم اظهارنامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص می باشد.
ماده 20 - اشیا غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر مشمول بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی به ارزش تا بیست هزار ریال از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده و از تسلیم اظهارنامه نیز معاف است در صورت تجاوز از مبلغ مزبور برای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض تا پنج هزار ریال پته گمرکی و بیش از آن با انجام کلیه تشریفات پروانه گمرکی صادر می شود.
تبصره - مقصود از مسافر مذکور در این ماده مسافری است که دارای گذرنامه یا اجازه نامه مرتب بوده و از راه مجاز وارد کشور شود اشخاصی که در یک سال بیش از سه نوبت به خارج مسافرت نمایند در مسافرتهای بعدی در همان سال حق استفاده از معافیت مذکور در این ماده را نخواهند داشت .
ماده 21 - اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می شوند وقتی می توانند از مزایای بند 6 ذیل ماده 37 قانون امور گمرکی استفاده نمایند که اجازه اقامت در ایران داشته باشند.
ماده 22 - آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران میآیند وقتی مشمول مزایای مندرج در بند 7 ماده 37 قانون امور گمرکی خواهد شد که :
1 - اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد و در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
2 - یک ماه قبل از ورود یا تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد.
ماده 23 - استفاده از معافیت مندرج در بند 8 ماده 37 قانون امور گمرکی بسته باین است که اشیا و اثاثه و افزار مستعمل مزبور حداکثر ظرف سه سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وراث به ایران وارد شود.
ماده 24 - ترخیص کالای موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی تابع شرایط زیر است :
الف - هدایای دولت ها به اتباع ایران با تایید وزارت امور خارجه و انجام کلیه تشریفات گمرکی .
ب - هدایای دولت ها و اشخاص و موسسات به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداریها و دانشگاه ها منوط به تصریح اهدایی بودن کالا در فاکتور یا سایر اسناد مربوط و انجام کلیه تشریفات گمرکی .
ج - هدایای دولت ها و اشخاص و موسسات به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و سایر موسسات خیریه و عام المنفعه منوط است به تصریح اهدایی بودن کالا در فاکتور یا سایر اسناد مربوط به تایید وزارت دارایی یا وزارت بهداری (حسب مورد) و انجام کلیه تشریفات
گمرکی .
ماده 25 - ترخیص کالای مشمول بندهای 10 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20 ماده 37 قانون امور گمرکی از گمرک در هر مورد موکول است به تسلیم اظهارنامه و اسناد و گواهینامه مربوط که تسلیم آن طبق قانون امور گمرکی یا سایر مقررات این آیین نامه ضروری شناخته شده و انجام سایر تشریفات گمرکی .
ماده 26 - منظور از نمونه های تجاری بی بها نمونه هایی است که ذاتا قیمتی نداشته باشد وجود برچسب تنمونه بدون قیمت ت در روی نمونه ها و یا لفاف آنها که از طرف کارخانجات یا فروشندگان خارجی الصاق می شود برای قبول بی بها بودن کافی نخواهد بود و به طور کلی هر نمونه که قابل خرید و فروش باشد
ولو اینکه بهای آن ناچیز باشد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
نمونه ای را که بهای ذاتی داشته باشد صاحب کالا می تواند در گمرک با حضور ماموران گمرک و طبق دستور رییس گمرک بی مصرف و غیر قابل فروش سازد و آن نمونه را با بخشودگی ترخیص نماید.
ماده 27 - ترخیص کالای موضوع بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی تابع تشریفات زیر می باشد:
1 - برای ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالای وارده اظهارنامه جداگانه تسلیم نمی شود زیرا اظهارنامه تنظیمی برای کالا شامل ظرف و لفاف آن کالا نیز می باشد.
2 - منظور از قرقره و تکیه گاه های همانند مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی قرقره و تکیه گاه های کابل و طنابهای فلزی و یا تکیه گاه های مواد اولیه می باشد که عودت داده می شوند و شامل قرقره و
تکیه گاه های درونی کالایی که عینا به مصرف خرده فروشی می رسد نمی باشد.
3 - برای ترخیص قرقره و تکیه گاه های موضوع قسمت اخیر بند بالا تسلیم اظهارنامه جداگانه لازم نمی باشد.
4 - ترخیص ظروف و لفافهای متعارفی کالای صادراتی که پس از تخلیه محتویات آنها عینا اعاده می شود و همچنین کالای صادر شده که عینا برگشت داده می شود موکول به انجام کلیه تشریفات گمرکی است .
تبصره - منظور از کلمه عینا مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی آن است که روی ظروف یا کالای بازگشت شده به هیچ وجه پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد.
ماده 28 - برای ترخیص کالای مشمول بندهای 16 و 17 ماده 37 قانون امور گمرکی تسلیم اظهارنامه گمرکی ضروری نیست و این قبیل کالا پس از انجام تشریفات با صدور پته گمرکی از گمرک مرخص می شود.
قسمت دوم - شرایط و مقررات عمومی مربوط به واردات
فصل اول - کالای وارده از طریق دریا
ماده 29 - بلافاصله پس از این که اجازه ارتباط کشتی با خارج از طرف ماموران بهداری صادر شد نماینده اداره گمرک داخل کشتی شده و دفتر مخصوصی را که برای این کار نگاهداری می شود به فرمانده کشتی یا نماینده موسسه حمل و نقل مربوط می دهد تا اطلاعات مشروحه در زیر را که کشتیها عموما در موقع
ورود خود به گمرک می دهند در آن نوشته و پس از امضا فرمانده کشتی یا نماینده او تسلیم مامور مزبور نماید.
1 - شماره ردیف (گمرک تعیین می کند).
2 - تاریخ ورود کشتی و شماره سفر آن .
3 - نوع کشتی .
4 - نام کشتی .
5 - نام فرمانده کشتی .
6 - پرچم کشتی .
7 - میزان ظرفیت یا بارگیری طبق اسناد کشتی .
8 - تعداد عدلها و وزن کالایی که باید تخلیه شود (به حساب تن متریک ).
9 - بندر مبدا و مقصد.
10 - تعداد کارکنان .
11 - تعداد مسافران .
12 - مقدار آذوقه موجود در کشتی .
13 - اسلحه یا مواد منفجره و محترقه یا مخدره و سایر کالای
ممنوع الورود قانونی که از طرف گمرک در هر مورد به حامل اعلام می شود، در صورتی که در کشتی موجود باشد.
14 - تعداد بسته هایی که مقصد آنها بنادر دیگر ایران است .
15 - تعداد بسته هایی که برای مقصد خارج در کشتی موجود است .
ماده 30 - در صورتی که مامور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی را بیشتر از میزان احتیاجات واقعی کشتی تشخیص دهد می تواند مخزن آذوقه را مهر کند ولی باید مقدار آذوقه که برای مصرف کارکنان و مسافران آن در مدت توقف کشتی لازم می داند به اختیار کشتی بگذارد.
در موقع ضرورت ممکن است انبار تحت نظارت گمرک بازو بسته شود.
ماده 31 - اسلحه یا مواد منفجره و محترقه یا مخدره و یا سایر کالای ممنوع الورود قانونی موجود در کشتی موضوع بند 13 ماده 29 این آیین نامه را گمرک باید در داخل کشتی در محل محفوظ و مطمئنی با اطلاع فرمانده کشتی جا دهد و برای تمام مدت توقف کشتی آن را مهر و مراقبت نماید و یا آنها را با
تنظیم صورتمجلس در انبار گمرک حفظ و موقع حرکت کشتی مسترد کند.
ماده 32 - فرمانده کشتی یا نماینده موسسه حمل و نقل مربوط مکلف است پس از تکمیل و اعاده دفتر موضوع ماده 29 این آیین نامه اظهارنامه اجمالی محمولات کشتی خود را که باید در آن بندر پیاده شود در دو نسخه تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار (مانیفست ) آن محمولات و همچنین یک
نسخه از هر یک از بارنامه هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست ) را ضمیمه و به مامور گمرک تسلیم نماید (یک نسخه از اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست ) از طرف گمرک به اداره بندر محل تسلیم می شود) اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی تنظیم شده و حاوی اطلاعات زیر باشد:
1 - نام کشور مبدا و مقصد کالا.
2 - تعداد و نوع بسته ها و علامت و شماره و وزن با ظرف آنها.
3 - نوع کالای محتوی بسته ها و در صورت امکان وزن خالص و ارزش کالا.
4 - نام گیرنده کالا (نام شخصی که کالا باید به او تحویل شود).
5 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت تنظیم کننده اظهارنامه و امضا او.
6 - نام و پرچم و مبدا حرکت کشتی و نام صاحب یا فرمانده آن .
در مواردی که محموله کشتی اقلام زیادی باشد فرمانده کشتی می تواند جمع اقلام را به طور خلاصه در اظهارنامه اجمالی ذکر و برای تفصیل به فهرست کل بار (مانیفست ) که ذیل یکایک صفحات آن باید امضا شده باشد اشاره نماید.
تبصره 1 - اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست ) ضمیمه آن باید بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی بوده و فرمانده کشتی در بالای امضا خود این معنی را صریحا بنویسد.
در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست ) به جهات موجهی اصلاح شده یا قلم خوردگی داشته باشد نیز فرمانده مزبور موظف است علاوه بر این که هر یک از قسمتهای اصلاح شده را امضا کرده باشد مراتب را با شرح این که چه قسمتهایی مورد اصلاح قرار گرفته است در بالای امضای خود در اظهارنامه اجمالی صریحا
قید نماید.
تبصره 2 - هر اظهارنامه یا فهرست کل بار (مانیفست ) که مدلول این ماده در تنظیم آن رعایت نشده باشد باید از طرف مامور گمرک که اظهارنامه و فهرست کل بار (مانیفست ) به او تسلیم شده است برای اصلاح و رفع نقص به فرمانده کشتی مسترد شود و مادام که مدلول این ماده انجام نگردد نباید به کشتی اجازه تخلیه داده شود.
تبصره 3 - اداره کل گمرک می تواند از موسسات کشتیرانی و حمل و نقل بخواهد که فهرست کل بار (مانیفست ) را طبق نمونه ای که از طرف اداره کل گمرک تعیین می شود تنظیم و تسلیم نماید.
ماده 33 - در موقع ورود کالا از طریق دریا هرگاه محقق گردد که به علل حوادث قهری (فرس ماژور) فرمانده یا صاحب کشتی اسناد لازم را همراه ندارد که به تواند اظهارنامه اجمالی به نحوی که در ماده 32 این آیین نامه مقرر است تسلیم کند می تواند از رییس گمرک محل اجازه تخلیه تمام بار کشتی یا
مقداری از آن را تحصیل نماید و در تحت نظارت مامورین گمرک بسته های خود را رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد.
مهلتی که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص شود در اجازه نامه معین خواهد شد و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است صاحب وسیله حمل یا فرمانده آن باید تمام تدابیر احتیاطی را که رییس گمرک محل دستور آن را می دهد مرعی به دارد.
هرگاه در اینگونه وسائط بار کشتی آبی بسته هایی باشد که باید به بندر دیگر حمل شود حمل آن به مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رییس اولین واحد گمرک ورودی رسیده باشد.
ماده 34 - تخلیه محمولات کشتی همیشه موکول به صدور اجازه کتبی از طرف گمرک محل خواهد بود که با حضور و نظارت ماموران مربوط انجام می شود.
ماده 35 - هرگاه فرمانده کشتی بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست ) ضمیمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک به دهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی
را می پذیرد.
اظهارنامه و فهرست کل بار (مانیفست ) اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که فرمانده کشتی ثابت نماید که به او دستور رسیده است بسته هایی را که ابتدا تصور می شد که باید در کشتی بماند پیاده کند یا برعکس بسته هایی را که در بارنامه کشتی مربوط به یک بندر ثبت و تخلیه در آنجا
شروع شده است در کشتی نگاهدارد اداره گمرک می تواند حتی بعد از شروع عملیات تخلیه نیز مراتب را بپذیرد.
ماده 36 - اداره بندر مکلف است در موقع تخلیه محمولات کشتی به روی اسکله یا وسائط نقلیه مراتب را به اداره گمر به منظور اعزام نماینده جهت نظارت اعلام نماید.
صورت برداری از تعداد و مشخصات ظاهری یکایک بسته هایی که از کشتی خارج می شود باید هم از طرف بار شماران موسسه کشتیرانی و هم از طرف ماموران بندرو یاگمرک جداگانه روی برگهای بار شماری (تالی ) به عمل آید.
در پایان هر نوبت کار برگهای بار شماری موسسه کشتیرانی و بندر و یا گمرک با یکدیگر مقابله و به امضای آنان می رسد در آخر هر نوبت کار تعداد بسته های تخلیه شده از کشتی روی فهرست خلاصه کار مخصوص چاپی به استناد برگهای بار شماری در سه نسخه ثبت می شود.
ماموران بارشماری بندر یا گمرک و موسسه کشتیرانی نسخ فهرست را با مندرجات برگهای بارشماری (تالی ) تطبیق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بسته های تخلیه شده در همان نوبت کار یا همان روز رسیدگی و تجدید بازرسی نموده پس از اطمینان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضا و مبادله
می نمایند و یک نسخه از فهرست به منظور اطلاع و تهیه آمار به اداره گمرک تسلیم می گردد.
این فهرست پس از امضا طرفین به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت گمرک یا بندر نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می شود و این اوراق در آتیه برای واریز حساب فهرست کل بار (مانیفست ) ماخذ و ملاک قرار خواهد گرفت .
تبصره - در صورتی که فرمانده کشتی به علل موجهی نتواند قسمتی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست ) قید شده با تفکیک علائم و مشخصات مورد هر آرتیکل جداگانه تحویل بدهد می تواند با موافقت قبلی بندر یا گمرک کالا را در دوبه (بارکش آبی ) یا محلی که قبلا برای این منظور تعیین شده
تخلیه نموده و تحت نظارت نمایندگان موسسه کشتیرانی قرار داده بعدا تفکیک و تحویل انباردار بندر یا گمرک به دهد.
در این قبیل موارد نمایندگان موسسه کشتیرانی می توانند برای نظارت و مراقبت کالا از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا خاتمه عمل تفکیک و تحویل بگمارند و مسئولیت بندر یا گمرک فقط از تاریخی شروع می شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به بندر یا
گمرک تحویل شده باشد.
ماده 37 - هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از کشتی یک یا چند بسته به آب بیفتد اعم از اینکه از آب بیرون کشیده شود یا بیرون آوردن آن مقدور نباشد ماموران بار شماری گمرک و یا بندر باید بلافاصله و به اتفاق فرمانده و یا افسر اول کشتی صورتمجلس وقوع امر را با مشخصات بسته هایی که به آب افتاده در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه آن را فرمانده کشتی ضبط می کند و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست ) ضمیمه آن الصاق می گردد.
ماده 38 - هرگاه ماموران گمرک یا بندر در حین علامت گذاری تدریجی بارهایی که از کشتی تخلیه می شود مشاهده نمایند که بسته هایی شکسته و یا دست خورده به نظر می رسد و یا این که علامت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست نباید اجازه پیاده کردن آنها را به دهند این قبیل بسته ها باید در کشتی به ماند تا پس از پایان یافتن عملیات بسته های سالم درباره آنها به نحو زیر عمل شود:
1 - بسته هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد باید به دقت معاینه شود در صورتی که نماینده موسسه کشتیرانی یا فرمانده کشتی به تواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد باید آن را روی بسته به خط خوانا قید کند و در صورت مجلس نیز این نکته تصریح شود و اگر تشخیص نشد ناخوانا بودن و یا بی
علامت و بی شماره بودن آن با تعیین وزن در صورت مجلس ذکر شود.
2 - بسته هایی که در بسته بندی آنها شکستگی یا آثار دستخوردگی دیده می شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضا به تجدید لفاف آنها و یا به باز کردن و صورت برداری از محتویات آنها اقدام و صورت مجلس های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و غیره باشد تنظیم و به امضای ماموران مربوط و نماینده معرفی شده از طرف فرمانده کشتی یا موسسه کشتیرانی برسد در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت برداری از محتویات بسته ها موسسه کشتیرانی مربوط در صورتی که مایل باشد می تواند بسته ها را مهر نماید و مراتب در صورت مجلس قید می گردد.
تبصره - بسته های مشمول این ماده وقتی به انبارها و محوطه های گمرکی و بندری قبول می شود که دستورهای موضوع قسمتهای 1 و 2 ماده 38 این آیین نامه کاملا انجام شده باشد.
ماده 39 - هر گاه در موقع تحویل قطعی محمولات کشتی به گمرک یا بندر و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست ) ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود اعم از این که تعداد بسته های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و
فهرست کل بار (مانیفست ) ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلس که به اتفاق فرمانده کشتی یا نماینده موسسه کشتیرانی و ماموران مربوط گمرک یا بندر باید تنظیم و امضا شود منعکس می گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به فرمانده کشتی یا موسسه کشتیرانی طبق ماده 28 قانون امور
گمرکی و مقررات قسمت ششم این آیین نامه رفتار می شود.
تبصره - گمرک یا بندر تحویل گیرنده کالا مکلف است حساب کالای وارده با کشتیها را در هر سفر حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه عملیات تخلیه محمولات کشتی تصفیه و رسید قطعی کالا را به موسسه کشتیرانی بدهد.
ماده 40 - اصل ترتیب نظارت در انتقال بسته ها از کشتی به خارج و مراقبت آنها در جریان حمل از نقطه تخلیه تا انبارهای بندر و گمرک وظیفه بارشماران موسسه کشتیرانی و گمرک و یا بندر و ترتیب صفافی کالا در انبارها و ثبت دفاتر انبار و طرز تحویل قطعی محمولات به گمرک و نمونه صورت مجلس هایی که باید در موارد معین تنظیم گردد و تعداد نسخه های آنها و تشریفات لازمه دیگر مربوط به امر تخلیه و تحویل طبق دستورهایی که مشترکا از طرف اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی صادر خواهد شد تعیین
می گردد.
ماده 41 - تمام وظائفی که به موجب مقررات این آیین نامه بر عهده صاحبان یا فرماندهان کشتی می باشد ممکن است به وسیله نمایندگی موسسه کشتیرانی انجام پذیرد و در این صورت نمایندگی مزبور تمام مسئولیتهای مربوط را به عهده خواهد داشت .
ماده 42 - در بنادری که سازمان بنادر و کشتیرانی نماینده مستقیم ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف سازمان مزبور مجری مقررات این آیین نامه و آیین نامه بندرهای ایران می باشد.
فصل دوم - کالای وارده از طریق هوا یادداشت کلی برای هواپیماهای کشوری متعلق به کشورهای امضا کننده قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی (شیکاگو) مورخ 16 آذر ماه 1323 (مطابق هفتم دسامبر 1944)
مصوب 30 تیر ماه 1328 تبعیت از مقررات پیش بینی شده در قرار داد مزبور و مقررات و توصیه های فعلی ضمیمه 9 آن و مقررات و توصیه های بعدی که مربوط به امور گمرکی بوده و مورد قبول اداره کل گمرک باشد مادام که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آن را دارد الزامی است .
ماده 43 - فرمانده هواپیما یا نماینده موسسه حمل و نقل مربوط باید موقع ورود به فرودگاه یک نسخه فهرست کل بار (مانیفست ) و بارنامه هر یک از محمولاتی را که تخلیه می شود به گمرک تسلیم نماید.
در صورتی که هواپیما حامل کالا برای تخلیه نباشد فقط یک نسخه فهرست کل بار (مانیفست ) که نبودن کالا در آن ذکر شده باشد تسلیم خواهد شد.
ماده 44 - انبار کالایی که در هواپیما به فروش می رسد و آذوقه و مشروبات هواپیما به محض ورود به فرودگاه از طرف ماموران گمرک پلمت و لاک و مهر می شود و اگر در مدت توقف در فرودگاه احتیاج به آذوقه و مشروبات پیدا شود انبار مزبور تحت نظارت گمرک بازو پس از برداشتن مقدار مورد احتیاج مجددا پلمت و لاک و مهر می شود.
ماده 45 - سایر تشریفات گمرکی مربوط به محمولات هواپیما تابع مقررات عمومی مربوط به واردات از راه دریا می باشد.
ماده 46 - تمام وظائفی که به موجب مقررات این آیین نامه بر عهده فرمانده هواپیما می باشد ممکن است به وسیله نمایندگی موسسه هواپیمایی انجام شود در این صورت نمایندگی مزبور تمام مسئولیتهای مربوط را به عهده خواهد داشت .
فصل سوم - کالای وارده از راه خشکی
ماده 47 - کالایی که به کشور وارد می شود باید از راه های مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر می شود عبور و یکسره به اولین گمرک مرزی که برای قبول کالا مجاز است حمل و تحویل شود و متصدیان حمل یا نمایندگان آنان باید برای محمولات خود اظهارنامه اجمالی در دو نسخه تنظیم و به ضمیمه فهرست کل بار (مانیفست ) و یک نسخه بارنامه هر ردیف فهرست کل بار را به گمرک مزبور تسلیم و محمولات خود را طبق آن تحویل گمرک نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به همان کیفیتی تنظیم شود که در ماده 32 این آیین نامه مقرر گردیده با این تفاوت که در اظهارنامه اجمالی برای واردات از راه خشکی نام و تابعیت و مبدا حرکت و نوع وسائل نقلیه و نام صاحب آنها با نام متصدی حمل ذکر گردد.
ماده 48 - در موارد استثنایی ممکن است کالایی را از راهی غیر از راه مجاز وارد نمود ولی این عمل مشروط بر این است که کالا برای ورود قطعی باشد و واردکننده کالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود کالا از مرز درخواست کتبی به گمرکی که برای قبول کالا مجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی که ورود کالا
را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود کالا از مرز تقاضای ورود به نماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرک رسیده و گمرک با آن کتبا موافقت نموده باشد.
رییس گمرک مزبور در صورتی که علت را موجه تشخیص به دهد اجازه ورود آن کالا را با تعیین حداقل دو نفر مامور گمرک برای مراقبت ورود کالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرک می دهد. کالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرک مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل کالا باشد. در غیر این صورت کالای وارده قاچاق محسوب می شود.
ماده 49 - در مورد کالای وارده به وسیله راه آهن هرگاه گمرک مجاز با نقطه ورود مرزی فاصله داشته باشد قطار باید پس از عبور از مرز بلافاصله در مقابل اولین پست گمرکی توقف نماید. متصدی پست مزبور باید به شمردن تعداد واگنها و ثبت شماره هر یک از آنها در دفتر مخصوص خود اقدام و در واگنهای بار را پلمت کرده خود متصدی و یا مامور دیگری از طرف او سوار قطار شده قطار را تا محلی که از طرف اداره
گمرک برای توقف قطعی و تخلیه محمولات آن تعیین گردیده هدایت نماید.
ماده 50 - هرگاه قیمت کالای وارده از بیست هزار ریال متجاوز نباشد و واردکننده به خواهد بلافاصله آن را از گمرک ترخیص کند اداره گمرک می تواند به اظهار شفاهی واردکننده اکتفا کرده از مطالبه اظهارنامه اجمالی و بارنامه صرفنظر نماید.
در اینگونه موارد صاحب کالا باید سوش سندی را که برای ترخیص کالا صادر می شود امضا نماید.
سند مزبور در دفتر انبار گمرک در ورود و خروج ثبت می گردد.
ماده 51 - هرگاه متصدی حمل بیسواد و قادر به تنظیم اظهارنامه نباشد متصدیان گمرک موظفند با مراجعه به اسناد حمل مربوط اظهارنامه اجمالی برای او تنظیم نمایند. در این صورت نام متصدی حمل باید با رویت مدارک هویت او به طور کامل در اظهارنامه قید شود و متصدی حمل باید ذیل اظهارنامه اثر انگشت خود را بگذارد.
ماده 52 - عملیات تخلیه و حمل بارها به اماکن گمرک و صفافی کالا و طرز تحویل آن به گمرک و اخذ رسید محمولات و تشریفاتی که در مورد بسته های شکسته یا دستخورده یا معیوب و همچنین در مورد اختلاف تعداد بسته های تحویلی با مندرجات اظهارنامه و بارنامه باید به عمل آید و تنظیم صورتمجلس و عملیات مراقبت و نظارت و سایر ترتیبات حمل و نقل و تحویل کالا همان است که در مورد کالای وارده به وسیله وسائط نقلیه آبی ذکر شده است .
ماده 53 - جزییات طرز عمل و نمونه اوراق چاپی مربوط به این فصل را اداره کل گمرک تعیین و اعلام خواهد نمود.
فصل چهارم - شرایط و مقررات مربوط به ورود مسافر
ماده 54 - مسافرانی که به کشور وارد می شوند باید بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوط به گذرنامه ، خود را به گمرک معرفی و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود آن را با نهایت دقت تنظیم و تسلیم گمرک نموده و اگر اشیایی همراه داشته باشند که بخواهند آن را با خود به
کشور وارد نمایند به ماموران گمرک ارائه دهند، هرگاه مسافر اجناس همراه خود را به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنها را کشف کند مورد مشمول مقررات فصل چهارم قانون امور گمرکی خواهد بود.
تبصره - اداره کل گمرک می تواند در هر یک از گمرکخانه هایی که ضروری تشخیص دهد روشهای خاصی که متناسب با مقتضیات روز باشد برای انجام تشریفات گمرکی کالای وارده همراه مسافر اعمال نماید.
ماده 55 - کالای همراه مسافر:
الف - اگر جنبه تجار
چاپ صفحه

دانلود اپلیکشن اندروید از گوگل پلی

فروش اینترنتی بلیط

مناسبت ها

پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندس راه آهن تهران- ایران - اردیبهشت ماه 1396